Admin Admin
31 Dec 2018

ภารกิจช้อปหนังสือช่วยชาติ ซื้อหนังสือหรือ E-book ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562

ภารกิจช้อปหนังสือช่วยชาติ ซื้อหนังสือหรือ E-book ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้ในวงเงิน 15,000 บาท โครงการนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านการอ่าน